سایت اطلا ع رسانی گروه زبان انگلیسی دور ه اول استان زنجان


زبان انگلیسی 1

امتحان شفاهی نهم


طراحی و برگزاری امتحان شفاهی پایه نهم برعهده همکاران محترم میباشد. خواهشمند است مستندات ضمیمه امتحان کتبی گردد.


| تعداد بازدید: 869